Fytosanitaire voorschriften en kwaliteitsregelgeving

Plantmateriaal dat in Nederland en overige EU landen wordt opgekweekt en in het verkeer wordt gebracht dient in alle gevallen te voldoen aan de wettelijke bepalingen die in EU richtlijnen siergewassen (98/56), fruitgewassen (92/34) of bosbouwkundig teeltmateriaal (99/105) en ook in de Nederlandse Zaaizaad- en Plantgoedwet zijn opgenomen. Ook de bepalingen uit de Fytosanitaire richtlijn van de EU (m.b.t plantenpaspoorten) zijn van belang.

Planten (en zaden) die zijn bestemd om weer geplant te worden (teeltmateriaal) worden geproduceerd op bedrijven die geregistreerd dienen te zijn bij de in dat land aangewezen officiële instantie. In Nederland is dat voor alle boomkwekerijproducten en vaste planten de Naktuinbouw. Bedrijven die niet zijn geregistreerd mogen dus geen materiaal in de handel brengen.

Planten dienen bij het in het verkeer brengen geheel vrij te zijn van zogenaamde quarantaineziekten. Dit zijn ziekten waarvan de EU heeft bepaald dat er bij verhandeling een zogenaamde nultolerantie geldt. Voorbeelden zijn Bacterievuur, Phytophthora ramorum, Sharkavirus. Om te laten zien dat ook bij officiële inspecties op het bedrijf de aanwezigheid van die ziekten niet is vastgesteld dient bij aflevering van waardplanten van deze ziekten altijd een zogenaamd Plantenpaspoort bij de producten aanwezig te zijn. Dit plantenpaspoort moet altijd bij de zending aanwezig zijn (en niet met de factuur nagezonden te worden) Specifieke informatie is naleesbaar op de website van Naktuinbouw (www.naktuinbouw.nl).

Voor zover het kwaliteitsvoorschriften betreft dient plantmateriaal altijd verhandeld te worden met gebruikmaking van de correcte rasnaam. Het moet gaan om rassen die hetzij ergens in een register staan (naamlijst, kwekersrecht etc), hetzij om rassen waarvan de leverancier zelf een beschrijving heeft gemaakt en die beschrijving b.v. in zijn eigen catalogus heeft opgenomen. De partij planten dient voorts raszuiver te zijn. Ook dienen de planten nagenoeg vrij te zijn van de aanwezigheid van ziekten en plagen die de bruikbaarheid zouden kunnen schaden (zogenaamde kwaliteitsziekten). Een lijst van ziekten die in dit kader relevant zijn en de manier waarop daar in NL toezicht
wordt gehouden, is eveneens op de website van Naktuinbouw in te zien (beleidsregels).

Bos- en Haagplantsoen dat bestemd is voor opplant in landschappelijke beplantingen en bossen, moet in alle gevallen bij aflevering voorzien zijn van een leverancierscertificaat, waarop de herkomst en de categorie (b.v. van bekende origine of geselecteerd) zijn aangegeven.Vaak is in bestekken/subsidieregelingen daarover een specifieke eis gesteld. Voor nadere informatie omtrent voorschriften op bovenstaande terreinen kunt u zich wenden tot Naktuinbouw.