Voorwoord

De Raad voor de Boomkwekerij geeft op advies van haar Kwaliteitsnormen Commissie een nieuwe versie van het boek ‘Kwaliteitsnormen en omschrijvingen van Boomkwekerijproducten’ uit. Met deze uitgave hebben sectorgenoten en hun afnemers een product in handen waarin algemeen geaccepteerde en gebruikte kwaliteitsnormen en omschrijvingen van boomkwekerijproducten zijn opgenomen.

De Kwaliteitsnormen Commissie heeft ervoor gekozen om alle producten alfabetisch te rangschikken. Per product wordt, waar mogelijk, de volgende volgorde aangehouden: plantgoed Bos- & Haagplantsoen, Heesters & Coniferen en Park- & Laanbomen. De aanduiding ‘E’ in het handboek betekent dat het hier een ENA-norm betreft (European Nurserystock Association). Alle namen zijn weergegeven conform de internationale Naamlijst van Houtige gewassen (2010). De lijst met Ent-onderstam problemen is door PPO Bollen, Bomen en Fruit samengesteld.

Wij adviseren u gebruik te maken van de Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij (HBN) waarnaar in dit boek vaak wordt verwezen. De HBN-voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s Gravenhage. In aanvulling op de HBN is het gebruikelijk om op een koopbriefje te vermelden dat planten in de zomermaanden in de kas zijn gekweekt. Bij verhandeling van weefselkweekproducten dient op het koopbriefje de aanduiding TC vermeld te worden. Voor de goede orde wijzen wij u op het feit dat er per 1 juli 2020 nieuwe HBN-voorwaarden ingevoerd zijn. U kunt deze vinden op de website van de Raad voor de Boomkwekerij.

De samenstellers
Januari 2012