Reglement van het Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij

Artikel 1
Het Nederlands Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij bestaat uit een voorzitter, plaatsvervangende voorzitter, zes leden en zes plaatsvervangende leden. Het scheidsgerecht wordt bijgestaan door een secretaris, respectievelijk een plaatsvervangend secretaris.

Artikel 2
De besturen van de Bond van Plantenhandelaren en de Nederlandse Bond van Boomkwekers benoemen elk drie leden en drie plaatsvervangende leden. De leden en plaatsvervangende leden van het scheidsgerecht worden gekozen voor de tijd van vier jaren en zijn terstond herkiesbaar.

Artikel 3
De besturen van de Bond van Plantenhandelaren en de Nederlandse Bond van Boomkwekers benoemen in
onderling overleg de voorzitter, die de hoedanigheid van meester in de rechten dient te bezitten. De secretaris, de plaatsvervangend voorzitter en de plaatsvervangend secretaris worden eveneens door de besturen van bovengenoemde organisaties in onderling overleg benoemd. Zowel de voorzitter, de secretaris, de plaatsvervangend voorzitter en de plaatsvervangend secretaris worden voor de duur van één jaar benoemd en zijn terstond herbenoembaar. Het secretariaat van het Nederlands Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij is gevestigd aan de Jan van Nassaustraat 50, 2596 BV 's-Gravenhage.

Artikel 4
Naast de leden van het scheidsgerecht worden adviseurs aangewezen. Deze adviseurs zijn deskundigen op het gebied van de boomkwekerij aan wie door het scheidsgerecht advies kan worden gevraagd. De aanstelling van de adviseurs geschiedt door het scheidsgerecht.

Artikel 5
De partij, die een uitspraak van het scheidsgerecht in een geschil vordert, geeft daarvan schriftelijk kennis aan het secretariaat van het scheidsgerecht.
Elke arbitrage-aanvraag dient te bevatten:
  1. naam en adres van beide partijen
  2. nauwkeurige opgave van de feiten waarop de aanvrager zijn vordering baseert
  3. duidelijke omschrijving van hetgeen de aanvrager vordert.
Bij de aanvraag, die door de aanvrager moet zijn ondertekend, dienen te worden gevoegd alle stukken die op het geschil betrekking hebben, zoals koopbriefjes, orderbevestigingen en correspondentie. Indien het geschil reeds is voorgelegd en behandeld door het Boskoops Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij wordt de beslissing van dit scheidsgerecht overgelegd.
Een zaak is aanhangig op de dag dat de secretaris de schriftelijke kennisgeving, als bedoeld in de eerste alinea, ontvangt.

Artikel 6
Na ontvangst van de arbitrage-aanvraag, respectievelijk het instellen van een tegenvordering stelt de secretaris het bedrag vast, dat de aanvrager, respectievelijk de tegenpartij die een tegenvordering instelt, als voorschot en zo nodig als aanvullend voorschot ter bestrijding van de te verwachten arbitragekosten binnen een door de secretaris te bepalen termijn dient te betalen. Bij gebreke van betaling binnen de vastgestelde termijn kan de arbitrage-aanvraag, respectievelijk de ingestelde tegenvordering worden geacht te zijn ingetrokken.

Artikel 7
De secretaris zendt onmiddellijk na de ontvangst van de in het vorige artikel genoemde stukken een afschrift hiervan aan de tegenpartij en stelt deze in de gelegenheid binnen drie weken een verweerschrift in te dienen.

Artikel 8
Wanneer de voorzitter na overleg met de secretaris van oordeel is, dat voor de afdoening van een geschil geen bijzondere deskundigheid op het gebied van de boomkwekerij is vereist, kan hij als alleensprekend arbiter in tegenwoordigheid van de secretaris het geschil berechten na partijen in de gelegenheid te hebben gesteld de zaak mondeling toe te lichten. Tegen deze uitspraak van de voorzitter kan degene, die geheel of gedeeltelijk in het ongelijk is gesteld, in beroep komen bij gemotiveerd bezwaarschrift bij de Meervoudige Kamer van het Scheidsgerecht binnen twee weken nadat de uitspraak te zijner kennis is gebracht.

Artikel 9
De Meervoudige Kamer van het Scheidsgerecht bestaat uit de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter en twee leden. Deze leden worden van geval tot geval door de voorzitter aangewezen. Indien de voorzitter dit in verband met de aard van het geschil nodig acht kan hij bepalen, dat voor een bepaald geschil de Meervoudige Kamer van het Scheidsgerecht uit de voorzitter en vier leden zal bestaan. Ook deze leden worden van geval tot geval door de voorzitter aangewezen. In geval van ontstentenis van leden wijst de voorzitter zo nodig plaatsvervangende leden aan.

Artikel 10
Indien de voorzitter van oordeel is, dat bijzondere deskundigheid op het gebied van de boomkwekerij is vereist, zal hij na overleg met de secretaris twee adviseurs aanwijzen om een advies over het geschil uit te brengen. Indien de adviseurs geen overeenstemming over het uit te brengen advies kunnen bereiken, zullen zij een derde adviseur kunnen verzoeken om tezamen met hen advies uit te brengen in welk geval het advies wordt opgesteld naar het gevoelen van de meerderheid. Het advies wordt aan partijen ter kennis gebracht. Indien partijen niet binnen twee weken nadat het advies hen ter kennis is gebracht bij aangetekend schrijven aan de secretaris hebben meegedeeld bezwaren tegen dit advies te hebben, zal de voorzitter met inachtneming van het advies uitspraak  doen.

Artikel 11
Indien tegen het in het vorige artikel bedoelde advies bezwaren worden ingebracht door één of meer der partijen, of indien reeds op andere wijze blijkt dat één der partijen of beide partijen niet accoord gaan met het advies, zal de voorzitter de verdere behandeling van het geschil verwijzen naar de Meervoudige Kamer van het Scheidsgerecht, welke partijen in de gelegenheid stelt hun standpunt mondeling toe te lichten.

Artikel 12
Door de secretaris wordt tijdig aan beide partijen schriftelijk kennis gegeven van de plaats waar en de tijd waarop de zitting zal worden gehouden voor de behandeling van het geschil.

Artikel 13
Partijen kunnen persoonlijk of bij schriftelijk gevolmachtigde ter zitting verschijnen alwaar zij hun eis, resp. verweer, mondeling toelichten. De eis kan gedurende de zitting worden gewijzigd, tenzij de verwerende partij hierdoor ernstig in zijn verweer wordt geschaad. Het scheidsgerecht kan bepalen dat partijen, alvorens een zitting wordt gehouden, in de gelegenheid worden gesteld een schriftelijke repliek en dupliek in te dienen. Partijen kunnen zich door een raadsman doen bijstaan. Partijen zijn verplicht om aan het scheidsgerecht alle gewenste gegevens en inlichtingen te verstrekken en wanneer het scheidsgerecht dit verlangt, persoonlijk te verschijnen.

Artikel 14
Blijft de eiser, ofschoon daartoe behoorlijk in de gelegenheid gesteld, in gebreke zijn eis in te dienen of naar behoren toe te lichten, zonder daartoe gegronde redenen aan te voeren, dan kan het scheidsgerecht bij vonnis een einde maken aan het geding. Blijft de verweerder, ofschoon daartoe behoorlijk in de gelegenheid gesteld, in gebreke verweer te voeren zonder daartoe gegronde redenen aan te voeren, dan kan het scheidsgerecht aanstonds vonnis wijzen. Bij het vonnis, bedoeld in de vorige alinea, wordt de eis toegewezen, tenzij deze aan het scheidsgerecht onrechtmatig of ongegrond voorkomt. Het scheidsgerecht kan, alvorens vonnis te wijzen, van de eiser het bewijs van een of meer van zijn stellingen verlangen.

Artikel 15
Een arbiter of de aan het scheidsgerecht toegevoegde secretaris kan worden gewraakt, indien gerechtvaardigde twijfel bestaat aan zijn onpartijdigheid of onafhankelijkheid. De wrakende partij brengt de wraking, onder opgave van redenen, schriftelijk ter kennis van de betrokken arbiter of secretaris, het scheidsgerecht en haar wederpartij. Het geding kan door het scheidsgerecht worden geschorst vanaf de dag van ontvangst van de kennisgeving der wraking. Trekt een gewraakte arbiter of secretaris zich niet binnen twee weken na de dag van de ontvangst van de kennisgeving terug, dan wordt over de gegrondheid van de wraking op verzoek van de meest gerede partij door de president van de rechtbank beslist. Wordt dit verzoek niet binnen vier weken na de dag van ontvangst van de kennisgeving gedaan, dan vervalt het recht tot wraking en wordt het geding, indien het geschorst was, hervat in de stand waarin het zich bevindt. Trekt de gewraakte arbiter zich terug of wordt diens wraking door de president van de rechtbank gegrond bevonden, dan wordt hij vervangen door een andere arbiter, conform het gestelde in artikel 2 of 3. Trekt de gewraakte secretaris zich terug of wordt diens wraking door de president van de rechtbank gegrond bevonden, dan wordt hij vervangen door een andere secretaris, conform het gestelde in artikel 3. Indien de betrokken arbiter of secretaris, onderscheidenlijk een der partijen of beide partijen buiten Nederland wonen of feitelijk verblijf houden, zijn de in lid 3 vermelde termijnen zes onderscheidenlijk acht weken. Indien ten gevolge van wraking noch de voorzitter, noch de plaatsvervangende voorzitter kan fungeren, zullen de besturen van de Bond van Plantenhandelaren en de Nederlandse Bond van Boomkwekers in onderling overleg een andere voorzitter aanwijzen. Indien ten gevolge van wraking noch de secretaris noch de plaatsvervangende secretaris kan fungeren zullen de besturen van de Bond van Plantenhandelaren en de Nederlandse Bond van Boomkwekers in onderling overleg een andere secretaris aanwijzen.

Artikel 16
De bepaling van het tijdstip, waarop het vonnis zal worden gewezen, is aan het scheidsgerecht voorbehouden. Het scheidsgerecht beslist als goede mannen naar billijkheid. Indien het geschil reeds is voorgelegd en behandeld door het Boskoops Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij zal aan de beslissing van dit scheidsgerecht zodanig bewijs kunnen worden ontleend als het Nederlands Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij mede op grond van wat het Nederlands Scheidsgerecht bij de behandeling van het geschil is gebleken, juist zal voorkomen.
 
Artikel 17
Het scheidsgerecht heeft de bevoegdheid ambtshalve of op verzoek van één der partijen deskundigen te raadplegen of getuigen te horen. Het verhoor van deze deskundigen of getuigen kan door het scheidsgerecht aan één of meer leden worden opgedragen, welke de getuige of deskundige hoort in tegenwoordigheid van de secretaris. Aan opgeroepen getuigen en deskundigen kan een vergoeding voor tijdsverzuim worden toegekend en kunnen reis- en verblijfkosten worden vergoed. De voorzitter kan bovendien in overleg met de secretaris al of niet op verzoek van één der partijen, één of meerdere leden van het scheidsgerecht uitnodigen zich ten spoedigste ter plaatse waar zulks nodig geacht wordt, op de hoogte te stellen van de aard van het geschil, indien zich de mogelijkheid voordoet dat over de juistheid van de reclame niet meer of niet meer voldoende zou kunnen worden geoordeeld op een later tijdstip. Het betrokken lid of de betrokken leden brengt (brengen) van zijn (hun) bevindingen een gemotiveerd rapport uit.

Artikel 18
De verwerende partij is gerechtigd om bij verweerschrift, uiterlijk in te dienen op de eerste zitting van het scheidsgerecht, harerzijds een vordering tegen de eisende partij in te stellen. Het scheidsgerecht beslist of deze vordering in reconventie tegelijkertijd wordt behandeld met de behandeling van de vordering in conventie.

Artikel 19
De kosten van de behandeling van een geschil worden in het algemeen gebracht ten laste van de partij die in het ongelijk wordt gesteld. Indien partijen over en weer ieder voor een deel in het ongelijk worden gesteld, kan het scheidsgerecht de kosten over haar verdelen.

Artikel 20
Het scheidsgerecht begroot in zijn vonnis het bedrag der arbitragekosten tot en met het deponeren van het vonnis ter griffie. Onder de kosten kunnen, indien het scheidsgerecht daarvoor termen aanwezig acht, worden berekend de door de in het gelijk gestelde partij noodzakelijk gemaakte reis- en andere kosten, kosten van rechtsbijstand, alsmede de kosten voor getuigen en hun oproeping, alles volgens de begroting van het scheidsgerecht. Indien of voorzover de kosten van het scheidsgerecht ten laste van de andere partij dan de partij, die het voorschot arbitragekosten heeft voldaan worden gebracht, zal deze in het vonnis veroordeeld worden om die te betalen aan de partij, die het voorschot heeft voldaan. De partij, die volgens het in alinea 1 bepaalde aan de wederpartij kosten heeft te vergoeden, zal in het vonnis veroordeeld worden om die aan de wederpartij te betalen.

Vorige pagina Volgende pagina