Hoofdstuk XIII Geschillen

Artikel 20
 1. Alle geschillen, ook die welke slechts door één van beide partijen als geschil worden beschouwd met betrekking tot een overeenkomst, waarop deze handelsvoorwaarden van toepassing zijn, de daaruit voortvloeiende overeenkomsten of deze handelsvoorwaarden zelf, worden beslecht bij wijze van arbitrage door het Nederlands Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij.
   
 2. In afwijking van lid 1 geldt het volgende:
  1. Wanneer geschillen ontstaan tussen partijen, die allen in het district Boskoop gevestigd zijn, moeten deze geschillen in eerste instantie worden beslecht door het Boskoops Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij.
  2. Wanneer geschillen ontstaan tussen partijen die allen gevestigd zijn in dezelfde regio en waarvoor de Raad voor de Boomkwekerij Regionale Bemiddelaars heeft benoemd, moeten deze geschillen eerst worden voorgelegd aan twee door de Raad benoemde bemiddelaars. Deze bemiddelen aan de hand van op eigen onderzoek gebaseerde bevindingen ten aanzien van het voorwerp van het geschil met het oogmerk om een oplossing in der minne tussen partijen te bereiken
  3. Indien in zo`n geschil zonder dat een bemiddelingspoging van de Regionale Bemiddelaars heeft plaatsgevonden, arbitrage wordt aangevraagd bij het Nederlands Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij, zal het Scheidsgerecht de partijen naar de Regionale Bemiddelaars voor die regio doorverwijzen.
    
 3. Van de uitspraken gedaan door het Boskoops Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij kunnen partijen binnen één maand na de dag van verzending van deze uitspraak schriftelijk beroep aantekenen bij het Nederlands
  Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij. Het Boskoops Scheidsgerecht zal partijen over deze beroepsmogelijkheid en over de beroepstermijn informeren in de brief, waarmee de uitspraak aan partijen wordt verzonden
   
 4. Indien de in lid 2b genoemde bemiddelaars niet binnen een redelijke termijn tot de beoogde oplossing in der minne heeft kunnen komen, zullen zij partijen daarvan schriftelijk in kennis stellen. Daarbij zullen zij partijen ook informeren dat beiden of één van hen arbitrage kunnen c.q. kan aanvragen bij het Nederlands Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij, overeenkomstig het bepaalde in lid 1 van dit artikel. Na het verstrijken van deze termijn van een maand na de kennisgeving van de bemiddelaars vervalt het recht om arbitrage aan te vragen.
Vorige pagina Volgende pagina