Hoofdstuk XI Reclame

Artikel 17 Reclames wegens verborgen gebreken
  1. Reclames wegens verborgen gebreken moeten met argumenten kenbaar worden gemaakt terstond nadat het gebrek redelijkerwijs kan worden waargenomen.
  2. Het recht van reclame vervalt indien door de koper of de latere verkrijger over de geleverde producten is beschikt nadat het gebrek redelijkerwijs waarneembaar is geworden.
  3. Reclame na afloop van de eerste groei- of bloeiperiode, volgend op de levering, is in geval van nietsoortechtheid of onzuiverheid slechts mogelijk indien de koper aantoont, dat noch bij levering, noch tijdens de eerste groeiperiode de niet soortechtheid of onzuiverheid redelijkerwijze voor constatering vatbaar is geweest.
  4. De schadevergoeding wegens een verborgen gebrek bedraagt ten hoogste de koopsom van de geleverde partij, tenzij het gebrek is ontstaan door nalatigheid van de verkoper of één van zijn rechtsvoorgangers, in welk geval een hogere schadevergoeding kan worden toegekend.

Artikel 18 Reclames wegens gebreken die niet als verborgen gebreken worden aangemerkt.
  1. Klachten over planten die niet voldoen aan de overeengekomen voorwaarden of welke zichtbare gebreken hebben, moeten schriftelijk worden ingediend binnen 4 werkdagen na de aflevering. De datum van het poststempel, de fax of e-mail is hierbij bepalend.
  2. Klachten over planten die blijkens de kaart of fax voor winterwerk in de periode 15 november tot en met 20 december zijn afgeroepen, mogen, in afwijking van het in lid 1 betreffende de termijn bepaalde, schriftelijk worden ingediend binnen 15 werkdagen na de aflevering. Deze bepaling geldt uitsluitend voor district Boskoop.
  3. Bij elke reclame is de koper verplicht de klachten duidelijk te omschrijven.
  4. De planten waarover gereclameerd is, zoals in lid 1 van dit artikel is omschreven, dienen gedurende 5 werkdagen na verzending van de schriftelijke klacht door de koper op diens bedrijf ter beschikking van de verkoper te blijven. Na het verstrijken van deze termijn heeft de koper het recht deze planten te vernietigen, tenzij de verkoper hem tijdig schriftelijk verzoekt de partij gedurende maximaal nog eens 5 dagen te zijner beschikking te houden. De partij die door het Boskoops of het Nederlands Scheidsgerecht in het ongelijk gesteld wordt, dient de kosten van eventuele vernietiging en de kosten die gemaakt worden om de planten gedurende de tweede periode van 5 dagen ter beschikking te houden, te dragen.
  5. Wanneer het klachten over het ondergrondse deel van de planten betreft, mogen ook uitgeklopte of uitgewassen planten ter beschikking worden gesteld. Hierbij dient zoveel mogelijk gebruik te worden gemaakt van monsters.
  6. Elk recht van reclame vervalt, indien de koper de door hem afgekeurde planten gedurende de periode, dat zij bij hem aanwezig zijn, niet met de nodige zorg heeft behandeld.
Vorige pagina Volgende pagina