Hoofdstuk VI Aflevering

Artikel 9
 1. Aflevering per partij
  Bij aflevering wordt de partij begeleid door een afleveringsbon (exclusief de prijs) waarop vermeld staan de namen en adressen van de koper en de verkoper en voor plantenpaspoortplichtige producten een bijbehorend plantenpaspoort. Op de afleveringsbon staan vermeld de Naktuinbouw aansluitnummers, de aantallen, de artikelen, indien van toepassing het nummer van het plantenpaspoort, en het nummer van de loods waarin geleverd dient te worden.
   
 2. Aflevering per verpakkingseenheid
  Bij afleveringen dient elke verpakkingseenheid of partijeenheid voorzien te zijn van een herkenningsteken, waarop de plantgegevens vermeld staan.
   
 3. Aflevering in bossen
  Bij aflevering in bossen moeten alle bossen van dezelfde soort steeds een gelijk aantal planten bevatten volgens de publicatie van de Kwaliteitsnormencommissie. Indien de leverancier bij de samenstelling van één van de bossen niet kan voldoen aan de genormeerde hoeveelheden, dient hij deze bos van een extra label te voorzien en hierop het afwijkende aantal te vermelden.
   
 4. Fust
  Tenzij anders tussen verkoper en koper overeengekomen, mag alleen gebruik gemaakt worden van fust dat is goedgekeurd door de Stichting Hulpmaterialen.
   
 5. Etiketten
  Indien de Kwaliteitsnormencommissie heeft vastgesteld, dat bepaalde planten alleen afgeleverd mogen worden, als deze voorzien zijn van etiketten of aanduidingen van gelijkwaardige aard - voor zover goedgekeurd door de Stichting Hulpmaterialen-, dient de verkoper deze voorschriften te volgen. Indien geen gebruik gemaakt wordt van de door de Stichting Hulpmaterialen goedgekeurde etiketten dan kunnen in overleg andere etiketten gebruikt worden. Het is niet toegestaan dat deze etiketten gegevens over de leverancier bevatten. Planten dienen op een vakkundige wijze geëtiketteerd te worden. Het opbinden van planten met het elastiek van het etiket is niet toegestaan.
   
 6. Transport
  Indien de verkoper voor het vervoer van planten zorgdraagt of zorg laat dragen, worden door hem - om te voorkomen dat producten tijdens het transport in kwaliteit achteruitgaan - de volgende maatregelen genomen:
  1. het product is te allen tijde afgedekt om uitdroging, uitspoeling en bevriezing te voorkomen;
  2. het product is voorzien van een adequate verpakking om beschadiging te voorkomen en handelingen tijdens in- en uitladen worden met zorg uitgevoerd;
  3. de producten worden nooit samen met groenten en fruit vervoerd in verband met het risico van ethyleenschade;
  Indien het transport is uitbesteed, dient de verkoper de vervoerder op de hoogte te brengen van bovenstaande maatregelen.

Artikel 10
 1. Berichten van afroep
  Berichten van afroep worden bij voorkeur schriftelijk, per fax of per e-mail gedaan. Indien een afroep telefonisch is gedaan, is de koper, indien de verkoper dat wenst, verplicht de afroep overeenkomstig het hiervoor bepaalde op zo kort mogelijke termijn schriftelijk (per fax) te bevestigen.
   
 2. Termijnen van afroep en aflevering
  Berichten van afroep dienen door de koper zo vroeg mogelijk te worden verzonden, opdat de verkoper tijdig de nodige maatregelen zal kunnen treffen. De koper geeft aan op welke datum de afgeroepen planten afgeleverd dienen te worden. Indien de koper geen exacte datum van afleveren aangeeft, is de verkoper verplicht om de afgeroepen planten binnen 2 werkdagen na de dag, waarop hem het afroepbericht van de koper heeft bereikt, af te leveren of ter beschikking te stellen indien het vervoer met derden plaatsvindt. In overleg kunnen andere afspraken gemaakt worden. Indien het bericht van afroep de verkoper na 12.00 uur bereikt, wordt de afleveringstermijn met één dag verlengd. Op een zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag door de verkoper ontvangen berichten van afroep, worden voor de berekening van de afleveringstermijn geacht te zijn ontvangen op de eerste, daaropvolgende werkdag. In overleg kunnen andere afspraken worden gemaakt.
   
 3. Najaars- en voorjaarslevering
  Indien op afroep wordt gekocht, wordt bij voorkeur aangegeven of het voor voorjaars- of najaarslevering is. De voor najaarslevering gekochte planten moeten vóór 15 december worden afgenomen. De voor voorjaarslevering gekochte planten moeten als volgt worden afgenomen:
  • wortelgoed vóór 15 april;
  • pot- en containerplanten vóór 15 mei; producten die tussen 15 mei en 1 juni visueel aantrekkelijk kunnen zijn, vóór 1 juni;
  • overige planten vóór 1 mei.
    
 4. Niet-tijdige afroep
  Indien vóór de in lid 3 van dit artikel genoemde data de planten niet zijn afgeroepen, stelt de verkoper uiterlijk 5 werkdagen na genoemde data de koper schriftelijk in gebreke. Indien de koper de planten niet binnen 5 werkdagen na de ingebrekestelling afroept en afneemt, heeft de verkoper het recht de planten onverwijld te leveren. 5. Wijze van verzending en  afleveringstijdstip De wijze van verzending wordt in principe door de verkoper bepaald, tenzij de koper bij afroep bekend maakt hoe hij wenst dat de verzending wordt geregeld.
  Er mag slechts worden afgeleverd tussen 7.30 uur en 18.00 uur op werkdagen, tenzij anders overeengekomen is. Voor de maanden maart, april en mei is aflevering mogelijk van 7.30 tot 20.00 uur. Tussen deze tijden kunnen door de koper geen beperkingen worden opgelegd. Op zaterdag is aflevering mogelijk tot 12.00 uur, tenzij anders overeengekomen is. Indien niet aan de loods geleverd kan worden, zorgt de koper dat de planten op doelmatige wijze gelost kunnen worden.
   
 5. Verhindering tot aflevering
  Indien planten niet verzonden of afgeleverd kunnen worden door vorst, geeft de verkoper daarvan per ommegaande schriftelijk bericht aan de koper. De verkoper houdt na deze mededeling de planten ter beschikking van de koper. De berichtgeving van het KNMI te De Bilt is bepalend of de verkoper terecht niet kan leveren als gevolg van vorst. Indien planten te laat verzonden of afgeleverd worden door omstandigheden, waarvoor de verkoper wèl aansprakelijk kan worden gesteld, is de koper gerechtigd de overeenkomst te annuleren en zijn geleden schade op de verkoper te verhalen.
   
 6. Geschatte partijen
  1. Bij geschatte partijen mag het aantal afgeleverde planten niet meer dan 10% boven of 15% onder het geschatte aantal liggen.
  2. Indien het aantal afgeleverde planten meer dan 10% boven het geschatte aantal ligt, kan de koper de te veel afgeleverde planten teruggeven of ter beschikking stellen.
  3. Indien het aantal afgeleverde planten meer dan 15% onder het geschatte aantal ligt, kan de koper een schadevergoeding eisen voor het ontbrekende aantal, tenzij er van overmacht sprake is en dit tijdig vóór of tijdens het rooien aan de koper schriftelijk is medegedeeld.
De schadevergoeding wordt berekend op basis van het netto plantenbedrag over het verschil
tussen het geschatte aantal minus 15%, en het werkelijk geleverde aantal planten.

Vorige pagina Volgende pagina