Hoofdstuk IX Betaling

Artikel 13
 1. Verkoper en koper stellen in onderling overleg de betalingstermijn vast.
   
 2. De verkoper is bij het niet of gedeeltelijk betalen van de koopsom gerechtigd alle, in redelijkheid gemaakte kosten van de koper te vorderen, die moeten worden gemaakt om de koper tot nakoming van zijn financiële verplichtingen jegens de verkoper te brengen. Hiertoe worden gerekend zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, die aan de invordering van de vordering van de verkoper zijn verbonden.
   
 3. Zolang de koper zijn verplichtingen jegens de verkoper niet of niet geheel is nagekomen, blijft verkoper eigenaar van de geleverde planten. Zolang de geleverde planten eigendom blijven van de verkoper wordt de koper geacht deze planten uitsluitend voor de verkoper te houden en mag hij deze niet vervreemden, verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen, noch enig ander recht hierop vestigen. Koper is voorts verplicht de verkoper onverwijld te informeren, indien op de nog niet betaalde planten door derden beslag wordt gelegd of andere maatregelen ten aanzien van die planten worden genomen.
   
 4. Indien de koper op enige vervaldag niet aan zijn verplichtingen terzake van geleverde planten heeft voldaan, heeft de verkoper het recht te verlangen dat behoorlijke zekerheid voor de voldoening van die verplichtingen zal worden gesteld. Bovendien heeft de verkoper in dat geval bij het afsluiten van een nieuwe koopovereenkomst het recht terzake van de daaruit voortvloeiende verplichtingen direct te verlangen dat behoorlijke zekerheid zal worden gesteld. Indien de verlangde zekerheid niet binnen 14 dagen is gesteld, heeft de verkoper het recht lopende overeenkomsten te annuleren of verdere afleveringen op te schorten, alles onverminderd zijn recht om de daardoor door hem geleden of te lijden schade op de koper te verhalen.
   
 5. In afwijking van het hiervoor bij ‘a’ overeengekomen ten aanzien van de vervaldagen van financiële verplichtingen van de koper bepaalde, zullen de verschuldigde bedragen zonder dat enige formaliteit noodzakelijk is, dadelijk opeisbaar zijn ingeval de koper in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, het beheer over zijn goederen verliest, overlijdt, zijn onderneming beëindigt of overdraagt, dan wel, indien de koper een rechtspersoon is, zodra deze rechtspersoon wordt ontbonden.
Vorige pagina Volgende pagina